Karta zgłoszenia do konkursu z możliwością uzupełnienia na komputerze.

 

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PISANKI WIELKANOCNE”

w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej

Kielce, 02 marca 2020 r.

Regulamin

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady konkursu plastycznego dla dzieci i ich rodziców / opiekunów prawnych Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach.

Definicje

§ 2

 1. Karta zgłoszeniowa- formularz zawierający informacje dot. Uczestnika.
 2. KonkursKONKURS PLASTYCZNY PT. „PISANKI WIELKANOCNE” – konkurs dla przedszkolaków – Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach
 3. Uczestnik – dziecko – wychowanek Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach.
 4. Przedstawiciel ustawowy- każdy z rodziców, o ile nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub w przypadku, gdy małoletni nie pozostaje pod władzą rodzicielską, opiekun lub kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy.
 5. Praca konkursowa – motyw wielkanocnej pisanki wykonany w atrakcyjny i oryginalny sposób w formie przestrzennej w dowolnym formacie.
 6. Laureaci - zwycięzcy Konkursu.
 7. Nagrody- przewidziane w konkursie nagrody.
 8. Organizator - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej, ul. Kościuszki 36, 25-316 Kielce.
 9. Koordynatorzy konkursu- Anna Słowik, Monika Banaczyk, Gabriela Szwaczka– pracownicy Przedszkola z grupy „Słoneczka”- odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu.

Cele i warunki konkursu

§ 3

 1. Celem Konkursu jest:
 • Popularyzowanie działań artystycznych w Przedszkolu;
 • Promowanie tradycji wielkanocnych;
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych każdego dziecka;
 • Rozwijanie kreatywności dzieci;
 • Promowanie młodych talentów;
 • Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie mocnych stron dzieci;
 • Budowanie pozytywnych relacji i pozytywnych więzi rodzinnych
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 • Dostarczenie zdjęcia pracy konkursowej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 03.04.2020 r.
 • Wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ - dostępnej u wychowawców każdej grupy przedszkolnej i dostarczenie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do
  dnia 03.04.2020 r.
 • Zgoda i podpis Przedstawiciela ustawowego, który należy złożyć na Karcie zgłoszeniowej.

Termin konkursu

§ 4

 1. 1.Konkurs rozpoczyna się 02.03.2020 r. i zakończy się 03.04.2020 r.

Forma konkursu

§ 5

 1. Do konkursu przyjmowane są PRACE PRZESTRZENNE przedstawiające motyw jajka- wielkanocnego- pisanki. Pisanki mogą być wykonane dowolną techniką.
 2. Format pracy dowolny.
 3. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych zawierających treści w jakikolwiek sposób naruszające obowiązujące prawo, zasady moralne i etyczne.

Komisja konkursowa

§ 6

 1. W skład Komisji konkursowej zasiądą S. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej oraz wybrani pracownicy Przedszkola.
 2. Zadaniem Komisji jest ocena prac konkursowych pod kątem:
 • Wyraz artystyczny - atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawienia pisanki
 • Kreatywność i pomysłowość
 • Zaangażowanie dziecka
 1. Po zakończeniu terminu składania prac komisja podczas narady wyłoni:
 • Trzech finalistów w grupie wiekowej 3-4 latki;
 • Trzech finalistów w grupie wiekowej 5-6 latki;
 • Nagrody Grand Prix;
 • Wyróżnienia;

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna.

Nagrody

§ 7

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Przetwarzanie danych

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. S. Róży Okęckiej w Kielcach, ul. Kościuszki 36;
 1. Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszego Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj:
 • W celu przeprowadzenia konkursu do momentu jego zakończenia i ogłoszenia wyników;
 • W celu opublikowania wyników (imię i nazwisko Laureata) i zdjęć, dot. przebiegu Konkursu na stronie internetowej i Facebooku Organizatora;
 • w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa.
 3. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Brak przekazania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 7. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

Prawa autorskie

§ 9

 1. Uczestnik konkursu w momencie przekazania pracy konkursowej Organizatorowi przenosi nieodpłatnie prawa autorskie do ww. pracy na Organizatora.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Dostarczenie Karty Zgłoszeniowej przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz, że jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy konkursu.
 3. Wszystkie prace będą eksponowane na stronie internetowej oraz na Facebooku Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. s. Róży Okęckiej, ul. Kościuszki 36, 25-316 Kielce