Program wychowawczo - profilaktyczny

„ Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie ”

Rok szkolny 2022/2023

WSTĘP

           Obecnie trudno wyobrazić sobie codzienne życie bez dostępu do Internetu. Korzystanie

z sieci to zjawisko obecnie powszechne i postępujące globalnie. Prawie każdy posiada w domu komputer lub telefon komórkowy połączony z siecią Wi-Fi, która jest niemal wszędzie:

w domach, biurach, centrach handlowych, restauracjach i środkach transportu publicznego.

Rzeczywistość, w której żyjemy, nieustannie wymusza podążanie za rozwojem technologii. To technologia otwiera wciąż nowe możliwości. Pozwala nie tylko odnajdywać pożądane informacje na dowolny temat bez konieczności sięgania do książek czy gazet, lecz także umożliwia kontakt z osobami oddalonymi o tysiące kilometrów, pozwala załatwiać sprawy urzędowe, a także korzystać z wielu form wirtualnej rozrywki (oglądanie filmu, czytanie książki, czy gry internetowe). Posiadanie wirtualnej poczty, z której wysyłamy maile, czy konta na portalach społecznościowych, a nawet robienie zakupów online, stało się codziennością.

             Użytkownikami Internetu są osoby w każdym wieku. Jednak świat współczesnej technologii cyfrowej jest najbardziej naturalnym środowiskiem dla dzieci w wieku szkolnym,

w szczególności zaś dla obecnej młodzieży. Czas spędzany przed ekranem smartfona czy komputera stał się także nieodłącznym elementem nauki.

Świat technologii cyfrowej nie jest obcy dzieciom w wieku przedszkolnym. To wówczas, jak

w żadnym innym okresie życia człowieka, dokonuje się w krótkim czasie wiele zmian rozwojowych mających swoje konsekwencje w kolejnych latach.

             Kiedy dziecko w wieku przedszkolnym rozpoczyna przygodę z Internetem i nowymi technologiami najczęściej nie potrafi jeszcze czytać, a nawet poprawnie mówić. Choć szybko się uczy, zdobywa nowe sprawności i umiejętności, jest ciekawe świata i dociekliwe, to czas spędzany z urządzeniami interaktywnymi, takimi jak smartfon czy tablet, należy ściśle ograniczyć ze względu na niedojrzałe jeszcze procesy rozwojowe dziecka.

Długotrwały kontakt z urządzeniami multimedialnymi, z różnego rodzaju aplikacjami, grami komputerowymi, a przede wszystkim z zawartymi w nich szkodliwymi treściami takimi jak np. przemoc, agresja, czy pornografia mogą powodować negatywne konsekwencje dla dziecka we wszystkich sferach rozwojowych. Dzieci w wieku przedszkolnym wchodząc w interakcję

z urządzeniami cyfrowymi oraz szkodliwymi materiałami zawartymi w Internecie narażone mogą być na przeżywanie negatywnych emocji (lęk, złość, strach, gniew), na doświadczanie

różnych zdarzeń i sytuacji, w których emocje są nieadekwatne do sytuacji. Skutkiem zaś przezywania negatywnych emocji jest brak poczucia bezpieczeństwa, które jest podstawową potrzebą każdego człowieka, bez względu na jego wiek.

           Ponieważ wiek przedszkolny to okres nabywania wielu nowych umiejętności takich jak czytanie i pisanie, czas ogromnych zmian w podejmowanej aktywności, to również dobry moment, by dziecko powoli poznawało różne zakątki cyfrowego świata. To również czas na kształtowanie świadomości zagrożeń w sieci. Dziecko powinno zrozumieć jak bezpiecznie korzystać z cyfrowego świata.

              Organizowanie edukacji przedszkolnej mającej na celu kształtowanie bezpieczeństwa dziecka w cyfrowym świecie wymaga od realizatorów procesu kształcenia podejmowania działań, poprzez które dzieci będą rozwijać umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu

i jednocześnie nabywać sprawności w posługiwaniu się urządzeniami cyfrowymi.

Przedszkolaki chętnie sięgają po różnego rodzaju środki i narzędzia związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Wykazują dość dużą sprawność w korzystaniu z komputera czy smartfona, lecz brakuje im orientacji i wiedzy na temat istniejących w Internecie zagrożeń oraz zasad przeciwdziałania im.

Wprowadzanie dziecka w świat urządzeń elektronicznych i Internetu wspiera rozwój procesów poznawczych i kreatywność, rozwój społeczny związany np.: z komunikacją między użytkownikami oraz emocjonalny np. w zakresie budowania postaw empatycznych. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji programu wymaga ogromnej wrażliwości, uważności oraz podejmowania celowych działań chroniących dziecko przez niebezpieczeństwami w Internecie. Uświadamianie dziecka w wieku przedszkolnym, że brak kontroli czasu spędzanego w Internecie, brak znajomości zasad dotyczących korzystania

z komputera może stanowić zagrożenie, stać się przyczyną wielu chorób, pozwoli przygotować je do elastycznego i otwartego korzystania z narzędzi cyfrowych – nieodłącznego już elementu naszej codzienności.

           Kształtowanie kompetencji cyfrowych dziecka w wieku przedszkolnym w czasie realizacji programu skupiać się powinno m.in. na poszukiwaniu i przetwarzaniu wiedzy

z wykorzystaniem technologii multimedialnej, na rozwijaniu umiejętności bezpiecznego wykorzystywania urządzeń cyfrowych do uzyskiwania wiedzy, rozrywki, porozumiewania się oraz skutecznej realizacji zadań, ale także na podejmowaniu konkretnych działań w poczuciu bezpieczeństwa.

         W rozwijaniu kompetencji cyfrowych tzw. „miękkich” szczególne znaczenie ma rozwój            w obszarach:

- „informacja” pozwoli dziecku rozumieć czym jest wyszukiwarka internetowa, poznać sposoby przechowywania treści i informacji;

- „komunikacja” umożliwi poznanie podstawowych zasad komunikowania się i korzystania z technologii do celów współpracy z innymi za pomocą środków cyfrowych (poczta elektroniczna);

- „bezpieczeństwo w cyfrowym świecie” należy skupić się na zapoznaniu dzieci z potencjalnymi zagrożeniami w sieci, zasadami ochrony własnej przed niepożądanymi zjawiskami takimi jak uzależnienia, czy obrażanie w Internecie poprzez stosowanie np. prostych metod zabezpieczeń (bezpieczne hasła, unikanie wymiany informacji) czy ustalanie czasu spędzanego w Internecie.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

                Współczesny proces kształcenia w dużym stopniu opiera się na kompetencjach cyfrowych. Oznacza konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat. Rozwój kompetencji cyfrowych jest istotny ze względu na możliwość stosowania nowych technologii    w rozmaitych obszarach życia, by efektywniej radzić sobie z różnego rodzaju wyzwaniami        w dorosłym życiu. Obserwując rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, można odnieść wrażenie, że urodziło się z pewnym zasobem wiedzy z zakresu kompetencji informatycznych. Zdaniem psychologów, wczesne posługiwanie się technologią komputerową może z jednej strony zaszkodzić młodemu organizmowi, z drugiej – może mieć pozytywny wpływ na poznawczy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, kiedy staje ono przed niezwykle trudnymi zadaniami rozwojowymi. Następują wówczas ogromne zmiany i postęp w sferze fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego rozwoju. Pojawiają się nowe kategorie, tj. myślenie słowne oraz początki myślenia intuicyjnego. Dziecko systematycznie poszerza wiedzę o otoczeniu, na co pozwala rozwój mowy, nabywa zdolności ujmowania rzeczywistości w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym oraz dostrzega odmienność poglądów innych osób i zainteresowań. To czas przygotowania dziecka do pójścia do szkoły, kiedy rozwijają się zmysły, wyobraźnia i intelekt, ujawniają się uzdolnienia, a także zachodzą ważne zmiany w rozwoju społecznym.

         Podstawowym założeniem niniejszego programu jest stwarzanie dziecku możliwości wielokierunkowego rozwoju kompetencji kluczowych w oparciu o założenia pedagogiki konstruktywistycznej, by kształtować umiejętności dziecka w odniesieniu do potrzeb współczesności i przyszłości. Do realizacji programu niezbędne jest podmiotowe traktowanie dziecka, stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych (współpracy z innymi, komunikowania się, adaptacji do nowych warunków) oraz umiejętności interpersonalnych (związanych z wiedzą o sobie, o swoich mocnych i słabych stronach) jak i kształtowanie takich kompetencji, które pomogą dziecku odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości i sprostać jej wyzwaniom.

       Wiek przedszkolny to doskonały okres w życiu dziecka na kształcenie kompetencji cyfrowych w zorganizowanym systemie edukacji. To właśnie przedszkole jest miejscem,          w którym należy dziecku tworzyć warunki do zaspakajania jego podstawowych potrzeb we wszystkich obszarach rozwojowych, to również doskonały czas na poznanie bezpiecznych          i efektywnych aspektów korzystania z sieci.

CZYM SĄ KOMPETENCJE CYFROWE

Kompetencje cyfrowe obejmują pewne, krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i interesowanie się nimi do celów uczenia się, pracy i udziału w społeczeństwie. Obejmują umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowanie się i współpracę, umiejętność korzystania z mediów, tworzenie treści cyfrowych (w tym programowanie), bezpieczeństwo (w tym komfort cyfrowy i kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem), oraz kwestie dotyczące własności intelektualnej, rozwiązywania problemów i krytyczne myślenie.

W skład kompetencji cyfrowych wchodzą:

 • kompetencje informatyczne – czyli umiejętność posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, korzystania z Internetu, aplikacji i oprogramowania,
 • kompetencje informacyjne -polegające na umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także selekcji i oceny krytycznej,
 • kompetencje funkcjonalne – czyli realne wykorzystanie powyższych kompetencji             w różnych sferach codziennego życia, takich jak finanse, praca i rozwój zawodowy, utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangażowanie obywatelskie, życie duchowe itp.

Zadaniem dorosłych zajmujących się wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym jest:

 1. Rozwijanie cyfrowych kompetencji dziecka poprzez wskazanie odpowiednich sposobów  posługiwania się sprzętem multimedialnym.
 2. Rozwijanie zainteresowań dziecka możliwościami wykorzystania technologii cyfrowych             w bezpieczny dla niego sposób.

     3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dziecka w wieku przedszkolnym dbając przede

         wszystkim o umiar i bezpieczeństwo.

Sposób organizacji procesu edukacyjnego podczas realizacji programu

             Program „Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie” uwzględnia warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r oraz wybrane zagadnienia podstawy programowej kształcenia ogólnego – edukacji wczesnoszkolnej w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Przewiduje, że proces edukacji przedszkolnej przebiegać będzie w oparciu o ramowy rozkład dnia opierając się na zabawach wspomagających rozwój dziecka w każdej z czterech sfer rozwoju. Oznacza taką organizację zajęć i zabaw, które uwzględniają funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną przedszkola w oparciu o doświadczenia pedagogiki wychowania przedszkolnego, o naukową wiedzę zawartą w psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym.

             Program zakłada podejmowanie działań profilaktycznych z dzieckiem z zakresu miękkich kompetencji cyfrowych. Zakłada uświadamianie o istniejących zagrożeniach cywilizacyjnych wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i zdarzeń traumatycznych jakie mogą mieć miejsce w sieci, istotnych dla bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju dziecka. Założenia programu wspierają dziecięcą samodzielną eksplorację świata, zapewniają poznanie wartości i norm społecznych funkcjonujących w cyfrowym świecie oraz rozwijają zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. Realizacja założeń programu ma umożliwić rozwój sprawności i umiejętności dziecka, a w konsekwencji doprowadzić do osiągnięcia takiego poziomu rozwoju, który umożliwi podjęcie nauki w szkole.

OGÓLNE CELE PROGRAMU

             Program „Jestem bezpieczny w cyfrowym świeciezakłada kształcenie bezpiecznych nawyków i uważnych zachowań podczas korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci                     w wieku przedszkolnym. Zakłada rozwijanie kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem głównym programu jest wspieranie umiejętności dzieci                       w zakresie roli urządzeń cyfrowych i Internetu w codziennym życiu, kształtowanie systemu wartości, który preferowany jest w cyfrowym świecie, oraz wdrażanie dostosowania w nim zasad bezpieczeństwa. Wsparcia w rozwoju kompetencji cyfrowych szczególnie w zakresie stosowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu potrzebują wszystkie dzieci. Potrzebują go do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz w integracji społecznej.

           Cele programu wychodzą poza zakres umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym szczególnie w obszarze dotyczącym bezpiecznego używania mediów cyfrowych wchodząc         w kompetencje dziecka w wieku wczesnoszkolnym (7-10lat). O tym czy wprowadzić rozszerzone treści zdecyduje nauczyciel biorąc pod uwagę predyspozycje dziecka, możliwości rozwojowe, zainteresowania, posiadane umiejętności i jego sprawczość. Do realizacji celów programu konieczna jest znajomość i rozumienie procesów rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiedzę na jej temat posiada każdy nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, który zna prawidłowości rozwojowe dziecka i będzie mógł zaplanować i zrealizować działania tak, aby posiadane przez dziecko predyspozycje wspomagać i aktywizować uwzględniając przy tym uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.

W rozwijaniu kompetencji cyfrowych dziecka w wieku przedszkolnym najważniejsze są następujące czynności nauczycieli oparte na teorii pedagogiki konstruktywistycznej:

 • rozpoznanie co dziecko już wie na dany temat, co myśli, co go niepokoi, czym się interesuje by móc zainteresować dziecko oraz zmotywować do aktywności w danym temacie,
 • danie dziecku szansy na aktywność – jako punkt wyjścia uczenia się. Nauczyciel najpierw daje dziecku szansę na podjęcie samodzielnych prób wykonania zadania a następnie wyjaśnia sposób jego rozwiązania,
 • stawianie dziecka w sytuacjach problemowych, pamiętając o tym, że mózg poszukuje rozwiązań problemów, reguł, nie jest stworzony do zapamiętywania,
 • wykorzystywanie metod badawczych. Nauczyciel pozwala dziecku samodzielnie doświadczać, eksperymentować, nie przekazuje informacji bezpośrednio,
 • realizowanie procesu uczenia poprzez zabawę (charakterystyczną dla edukacji przedszkolnej),
  • pozwolenie dziecku na popełnianie błędów – to od reakcji nauczyciela zależy otwartość dziecka na podejmowanie wyzwań i konsekwentne dążenie do celu,
  • planowanie procesu nauczania, projektowanie okazji dydaktycznych, podążanie za dzieckiem.

CELE DO REALIZACJI PROGRAMU

1.Poznanie sposobów kompetentnego wykorzystania mediów

       Współczesna technologia cyfrowa, elektroniczne urządzenia i Internet zdecydowanie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. W znacznym stopniu oddziałują na człowieka, wpływają na sposób myślenia i wyobraźnię. Są obecne niemal w każdym miejscu i czasie. Praktycznie każde urządzenie cyfrowe jest podłączone do Internetu. Dzięki czemu można w każdym miejscu, na całym świecie sprawdzić informacje. W Internecie znajdują się wiadomości na każdy temat. Odeszło się już od bibliotek, starych kaset, telefonów z kablem, czy płyt winylowych. Wszystko stało się prostsze za pomocą jednego kliknięcia.

2.Nabywanie doświadczeń w obszarze związanym z korzystaniem z Internetu

         Oznacza to, że należy pozwolić dziecku doświadczyć na czym polegają zalety Internetu, że dzięki Internetowi można w bardzo łatwy i szybki sposób znaleźć wiele informacji na różne tematy, a do tego służą różne wyszukiwarki internetowe. Warto uświadomić dziecku, jako przyszłemu użytkownikowi sieci, że istnieją w niej możliwości dzielenia się informacją między różnymi osobami dzięki takim narzędziom online jak m.in. media społecznościowe, skrzynka mailowa czy komunikatory internetowe. Za pośrednictwem łącza online internauci mają możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z bliskimi na odległość. Porozumiewanie się na odległość– niestety uznawane za jeden z najniebezpieczniejszych obszarów Internetu.

3.Poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu – jak radzić

   sobie z zagrożeniami online?

       Dzieciom w wieku przedszkolnym, które bardzo wcześnie zaczynają przygodę z siecią        i spędzają w świecie wirtualnym dużą część swojego dnia należy też bardzo wcześnie uświadamiać, że na zagrożenia w sieci narażony może być każdy i że to właśnie one stanowią największą grupą ryzyka. Osoba uzależniona spędza przed komputerem wiele godzin dziennie, surfująca w sieci i grająca w gry online zamyka się w swoim własnym komputerowym świecie, traci kontakt z najbliższymi – i to może wywołać uzależnienie.

JAK NAUCZYCIEL MOŻE KSZTAŁTOWAĆ U DZIECI POSTAWY OBRONY PRZED ZAGROŻENIAMI?

Ochrona dziecka w wieku przedszkolnym przed zagrożeniem, przed cyberprzemocą w Internecie oznacza kształtowanie postaw i nawyków pozwalających na konstruktywne działania                   i jednocześnie bezpieczne korzystanie z potencjału Internetu. Oznacza wyposażenie dziecka           w wiedzę na temat istniejących zagrożeń oraz zasad bezpiecznego posługiwania się multimediami.

Działania o charakterze profilaktycznym powinny dotyczyć następującej tematyki o zagrożeniach w sieci:

1) gry komputerowe–stanowią zagrożenie dla dzieci

2) poznawanie ludzi w Internecie jest niebezpieczne dla dzieci

3) udostępnianie informacji w Internecie stanowi zagrożenie dla dzieci

4) złośliwe oprogramowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci w sieci

5) szkodliwe treści są zagrożeniem dla dzieci w sieci

6) wulgaryzmy w sieci zagrożeniem dla dzieci

7) ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś, włamanie się na czyjeś

   konto – cyberprzemoc jest zagrożeniem dla dzieci.

METODY PRACY Z DZIECKIEM

         Realizacja zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych umożliwiających dziecku rozwój miękkich kompetencji cyfrowych wymaga doboru odpowiednich metod nauczania do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazane jest wykorzystanie nowoczesnych metod zdobywania umiejętności w sposób aktywny i twórczy oraz duża różnorodność sprawdzonych metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, które wykorzystywane są zarówno podczas zajęć kierowanych jak i swobodnych zabaw zorganizowanych w szczególności dla dzieci zainteresowanych cyfrowym światem

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci odbywać się będzie w oparciu o metody:

 • aktywnego słuchania
 • metody czynne:

- ćwiczeń utrwalających – pozytywnej motywacji dziecka do samorzutnego utrwalania poznanych czynności i treści, utrwalania pojęć i umiejętności,

- metoda zadań dawanych dzieciom przez nauczyciela - (ważne jest przygotowanie dziecka do pokonywania tych trudności tak, aby potrafiły w miarę możliwości pokonywać je samodzielnie i z zaangażowaniem własnej pomysłowości, bo tylko wtedy dziecko skojarzy rozwiązanie zadania z odczuciem swych wspaniałych możliwości intelektualnych, z samorealizacją i z czerpaniem radości z wysiłku intelektualnego),

- samodzielnych doświadczeń - (tu dziecko znajduje się w sytuacji osoby kierującej swoim postępowaniem, co wywołuje jego satysfakcję i rozwija aktywność umysłową. Proponowane zabawy to: rozwiązywanie rebusów, łamigłówek, nakłanianie dziecka do wyjaśnień, jak doszło do rozwiązania, układanie puzzli z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych itp.),

 • metody oglądowe – pokaz i obserwacja – prezentacja multimedialna,
 • metody słowne – słuchanie opowiadania, wiersza, pokaz, demonstracja, rozmowa, wyjaśnienia słowne,
 • metody aktywizujące (burza mózgów, mapa mentalna, drzewko decyzyjne) opierające się m.in. na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy, na pracy w grupie i komunikacji             w zespole.

PROPONOWANE FORMY ORGANIZACYJNE PODCZAS ZAJĘĆ:

 • indywidualna – pozwala na realizację indywidualnie dobranych zadań, dopasowanych do poziomu i oczekiwań dziecka,
 • grupowa–dziecko tworzy więzi społeczne, uczy się negocjacji,
 • zbiorowa–wykorzystywana podczas prezentacji w Internecie, multimedialnej–należy unikać jej w nadmiarze.

Tematyka zajęć

3 – 4 latki

 1. 1.Pozytywne aspekty sieci – korzyści i zagrożenia, jakie niesie Internet
 2. 2.Wiem, jak bezpiecznie korzystać z sieci
 3. 3.Poznajemy zasady bezpiecznych zabaw w Internecie
 4. 4.Ikony (piktogramy) na stronach internetowych i w życiu codziennym
 5. 5.Jesteśmy bezpieczni w realnym świecie i w Internecie
 6. 6.Jakie kolory ma tęcza? – w Internecie poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania

 1. 7.Do czego służy Internet?
 2. 8.Porozmawiajmy o grach
 3. 9.Jakie urządzenia multimedialne podłączone są do sieci?
 4. 10.Co to jest netykieta?
 5. 11.Kolorowe koła – Tworzenie opowiadań do obrazka
 6. 12.Zwierzęta na wsi – wycieczka wirtualna

5 – 6 latki

 1. 1.Wiem, do czego służy Internet – pozytywne i negatywne aspekty sieci
 2. 2.Jesteśmy kreatywni – programujemy, kodujemy, gramy w gry
 3. 3.Z Net – Radziem – poznajemy różne portale społecznościowe – układanki literowe
 4. 4.Co to jest lajk? – zabawy aktywizujące
 5. 5.Co to jest hejt? – układanie opowiadania do serii obrazków
 6. 6.Chcemy być bezpieczni w realnym świecie i Internecie
 7. 7.Zasady zachowania w Internecie – czym jest netykieta?
 8. 8.Znam zasady bezpiecznych zabaw w Internecie
 9. 9.Co to jest poczta elektroniczna?
 10. 10.Co wiem o Internecie? – quiz

 1. 11.Co to jest hejt
 2. 12.Internetowa sieć – zabawy aktywizujące
 3. 13.„Kto tam?” – rozmowa na podstawie wiersza
 4. 14.Mądrze korzystam z komputera – układanie puzzli
 5. 15.Poznajemy różne źródła wiedzy
 6. 16.Nasze podróże małe i duże po cyfrowym świecie
 7. 17.Tworzymy prezentacje multimedialną wykorzystując fotografie – praca z urządzeniami komputerowymi
 8. 18.Poznajemy netykietę
 9. 19.Co to są wulgaryzmy w sieci? – układanie wyrazów z rozsypanki literowej
 10. 20.Net – Radzio zabiera nas w kosmos

 

LITERATURA

1. Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne. tłum. E. Flesznerowa, J. Fleszner,

   PWN, Warszawa1971.

2.Tomaszewski T., (red.)Psychologia. PWN, Warszawa1977.

3.Sussman Martin –„Zdrowie przy komputerze” Wydawnictwo Medium Warszawa 2000.

4.Waluśkiewicz H., Era komputera. [w:]http://republika.pl/przedszkole2006.

5.Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. OWG&P, Poznań2000.

 

Opracowanie

na podstawie programu Elżbiety Bukowieckiej – Górny:

Agnieszka Bartosz

Justyna Kulińska

s. Monika Surowiec