Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach

Misja przedszkola
                                                
   Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich   z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko,  w którym żyją, dostrzegają jego piękno.

 

 

 

KIERUNKI PRACY I ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO IM. S. RÓŻY OKĘCKIEJ W KIELCACH NA LATA 2020-2023

  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności

  • Kształtowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych z poszanowaniem środowiska naturalnego.

  • Promocja przedszkola poprzez organizowanie i udział w uroczystościach przedszkolnych, konkursach, festynach, koncertach

  • Pielęgnowanie własnych tradycji przedszkola

Priorytety na rok szkolny 2020/2021:

  1. 1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci
  2. 2.Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.
  3. 3.Kształtowanie postaw respektowania norm społecznych
  4. 4.Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności obcowania ze sztuką.
  5. 5.Wdrożenie do segregacji śmieci w przedszkolu