Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. s. Róży Okęckiej w Kielcach

1.    Misja przedszkola
                                                
   Nasze przedszkole jest przedszkolem katolickim, prorodzinnym, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich   z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej, cenią środowisko,  w którym żyją, dostrzegają jego piękno.
 
2. Wizja Przedszkola (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także  zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.
Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

Procesy zachodzące w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody projektu, metody aktywizujące oraz wymagające rozwój twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy.
Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: logopeda. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań          i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie.
Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu .


Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2010/2011-2012-2013

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 2. Wzbogacenie  bazy przedszkolnej w pomoce dydaktyczne
 3. Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych
 4. Wypracowanie własnych tradycji.

Cele główne

2010/11

 • stosowanie różnorodnych metod i form aktywizujących dzieci
 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • ustalenie regulaminu przedszkola
 • ustalenie katalogu tradycji przedszkolnych
 • doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne

2011/12

 • ustalenie procedur badania osiągnięć dzieci
 • wypracowanie i wdrożenie systemu wspomagania rozwoju dziecka
 • kontynuowanie stosowania różnorodnych metod i form aktywizujących dzieci
 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • doposażenie placu zabaw

2012/13

 • podejmowanie systematycznych działań na rzecz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 • wzbogacenie form promocji przedszkola
 • ustalenie procedur pracy zespołowej
 • wypracowanie procedury obiegu informacji

Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2013/2014-2014/2015

 1. Utworzenie nowej strony internetowej przedszkola
 2. Wypracowanie i wdrożenie Programu Sportowego w ramach przedszkola promującego zdrowie i rozwój poprzez ruch, gimnastykę i zabawy na świeżym powietrzu
 3. Wypracowanie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 4. Promocja przedszkola poprzez organizowanie i udział  w konkursach

Cele główne


2013/14

 • ustalenie kodeksu dobrego przedszkolaka
 • opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego
 • wdrożenie systemu współpracy z rodzicami, w tym otwartych dni
 • podejmowania pracy w zespołach celem większej efektywności pracy przedszkola

2014/15

 • jakość współpracy z najbliższym środowiskiem
 • zorganizowanie obchodów 10-lecia istnienia przedszkola
 • utworzenie nowej strony internetowej przedszkola
 • wdrożenie Programu Sportowego Przedszkola

2015/2016

 • nadanie imienia placówce
 • wdrożenie innowacje pedagogicznej
 • dobre praktyki – święto grupy
 • wdrożenie trzyletniego programu wychowawczego  WIEM, CZUJE, ROZUMIEM-WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
 • I Olimpiada Sportowa Przedszkolaka

2016/2017

 • bezpieczeństwo przedszkolaka ; monitoring zewnętrzny, bezpieczny system zamykania i pootwierania drzwi 
 • Jubileusz 400- lecia charyzmatu wincentyńskiego
 • realizacja innowacji pedagogicznej
 • realizacja trzyletniego planu wychowawczego
 • wprowadzenie świętowania DNIA NIEPODLEGŁOŚCI, zawieszenie w salach Godła Polski
 • dzień sportu


Priorytety – kierunki pracy przedszkola na lata 2017-2020

 1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków nauki i zabawy
 2. Wdrożenie i realizacja nowej podstawy programowej
 3. Wdrażanie innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
 4. Wdrażanie własnych tradycji.
 5. Aktualizacja dokumentów wewnętrznych przedszkola

Cele główne

2017/2018

 • wdrożenie nowej podstawy programowej
 • realizacja innowacji pedagogicznej i dobrych praktyk
 • realizacja trzyletniego planu wychowawczego: WIEM, CZUJE ROZUMIEM                           – WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
 • pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., bal wszystkich świętych, uroczysta akademia z okazji święta ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI, Jasełka             i spotkanie wigilijne, rekolekcje wielkopostne, Misterium wielkanocne, poświecenie pokarmów i śniadanie wielkanocne, festyn rodzinny
 • aktualizacja Statutów Przedszkola wg nowych standardów wymagań
 • opracowanie i wdrażanie dokumentu: POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Cele główne       2018/2019

- Realizacja  podstawy programowej.

- Realizacja  planu wychowawczego:   W ŚWIECIE DOBRYCH OBYCZAJÓW.

- Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., bal wszystkich świętych, uroczysta akademia z okazji Święta   Odzyskania Niepodległości,  Jasełka i spotkanie wigilijne, rekolekcje wielkopostne,  Misterium wielkanocne, poświecenie   pokarmów                             i śniadanie wielkanocne, festyn rodzinny, dzień sportu.

- Konkursy rozwijające talenty dzieci.

- Robotyka - rozwijanie umiejętności programowania.

- Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 2 „dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

Cele główne

2019/2020

 • Realizacja podstawy programowej i programu wychowawczego POZNAJEMY NASZE TRADYCJE  I ZWYCZAJE. POZNAJEMY NASZYCH PRZODKÓW.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw patriotycznych
 • Pielęgnowanie tradycji przedszkola: comiesięczna Msza św., pasowanie na przedszkolaka(trzylatki), uroczysta akademia  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, św. Mikołaj, Jasełka  i spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, rekolekcje wielkopostne,   Misterium wielkanocne, poświecenie pokarmów i śniadanie wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny.
 • Konkursy rozwijające talenty dzieci.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych i umiejętności programowania.
 • Ewaluacja wewnętrzna ; wymaganie 6 „Rodzice są partnerami przedszkola”.