STATUT

 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA

ŚW. WINCENTEGO A PAULO IM S. RÓŻY OKĘCKIEJ

w Kielcach, ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 36

 

Prowadzonego przez Prowincję Warszawską

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo

 

 

opracowany na podstawie:

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59) w związku z art. 21 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa   Katolickiego w RP (Dz. U. z 1989 r Nr 29, poz. 154)

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Informacje ogólne o przedszkolu

 

§ 1. 1. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo               im. Siostry Róży Okęckiej w Kielcach zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem katolickim, działającym na podstawie:

            1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

   3) Ustawy z dnia 18 maja 1989 r. o stosunku Państwa Katolickiego w RP

   4) niniejszego statutu.

 1. Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą.
 2. Przedszkole nosi imię Siostry Róży Okęckiej
 3. Siedziba przedszkola mieści się w Kielcach przy ulicy Tadeusza Kościuszki 36,               w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia.
 4. Organem prowadzącym jest Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo
 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty                   w Kielcach
 6. Pełna nazwa używana przez Przedszkole brzmi jak następuje:

Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo          im. Siostry Róży Okęckiej.

 1. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Przedszkole posiada logo.
 4. Wzór logo oraz zasady jego stosowania określa dyrektor przedszkola.

§ 2. Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. przedszkole – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo im. Siostry Róży Okęckiej w Kielcach
 2. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 3. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  1. dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola,
  2. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
   w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
  3. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
  4. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora powołanego przez Organ Prowadzący;
  5. ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  6. ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  7. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
   o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
  8. Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo.

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

 

§ 3. 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich              i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

   2. Przedszkole wypełnia cele i zadania w duchu wartości i zasad katolickich.

3. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzenie doświadczeń na drodze wartości jakimi są prawda, dobro                i piękno.

 1. Przedszkole, jako placówka wychowania katolickiego, zapewnia w szczególności:
 1. nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu
  o program wychowania przedszkolnego;
 2. rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 4. opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa                        z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
 5. wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
 6. kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i
 7. realizację zadań w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka oraz osobami                i instytucjami wspierającymi działalność Przedszkola.

5. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem
i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

 1. zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
  z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
 2. kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
 3. udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
  1. I.indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących,
  2. II.udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach                    z rówieśnikami i środowiskiem,
  3. III.
  4. IV.współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
  5. V.prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą              i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  6. VI.wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;

 

 1. konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy      o tych prawach;
 2. umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  1. I.tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,wyznań,
  2. II.tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
  3. III.tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków
   z powodu
   ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
  4. IV.swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

 

 

§ 4. 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

 1. organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
 2. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 3. umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 4. umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
 5. kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów                                 i porażek;
 6. wspiera aktywność dzieckapodnosząc poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 7. rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z innymi dziećmi i dorosłymi;
 8. stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 9. zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 10. buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 11. wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 12. kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
 13. zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  1. wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  2. rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania
   o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  3. wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  4. buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
  5. umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  6. tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
  7. współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
  8. tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
  9. umożliwia poznaniewartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;
  10. rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
   z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
  11. za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się
   w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
   i harmonijnego rozwoju;
  12. rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  13. kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach
   i w dalszej edukacji;
  14. wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.
  15. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
   1. fizycznym
   2. emocjonalnym
   3. społecznym
   4. poznawczym.

                                                 Rozdział 2

                                     Sposoby realizacji zadań

 

§ 5. 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie                 z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie programowej i zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. materiał edukacyjny do realizacji celów;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
 4. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
  1. Nauczyciel grupy może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
   1. zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
   2. zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
   3. zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
 5. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
  i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 6. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
  1. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
  2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.

§ 6. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.

         2. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

3. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 

                                                  

Rozdział 3

Podstawowe formy działalności przedszkola

 

§ 7. 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności dla dzieci posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 8. 1. Aranżacja wnętrza każdej grupy wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.

2. W każdej grupie funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań.

3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub                ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.

4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdej grupie jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

§ 9. 1. W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się naukę religii
w oparciu o odrębne przepisy prawa.

 1. Przedszkoleorganizuje naukęreligiidlakażdej grupy wiekowej.
 2. Nauczycielareligii w przedszkolu zatrudnia się wyłącznienapodstawieimiennegopisemnegoskierowaniadodanegoprzedszkolawydanegoprzez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego;

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych – właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

       5. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania                      i zgodności z programem prowadzi dyrektor Przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

Rozdział 1

 

Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez jedenaście miesięcy roku kalendarzowego.

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.30 – 18.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Przerwa wakacyjna ustalona przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, jest w miesiącu sierpniu.
 3. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat (w wyjątkowych przypadkach dzieci, które na dzień 1 września mają ukończone 2,5 roku).
 4. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 5. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 11. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są płatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.

3. Dzieci mają możliwość korzystania z pięciu posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.

4. Dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z całości lub części opłat,
o których mowa w ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka                do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem.   Wszelkie zmiany tej części umowy    w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola.              W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

§ 12. 1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do                                     dnia 21 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku.

3. Arkusz organizacji określa w szczególności:

 1. liczbę grup;
 2. liczbę dzieci w poszczególnych grupach;
 3. tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
  1. czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 4. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 5. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
 6. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

5. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w grupach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

6. Liczba grup może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.

7. Liczba dzieci w grupie przedszkolnej wynosi 25, ale organ prowadzący może wyrazić zgodę na zwiększoną liczbę dzieci.

8. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdej grupy dwóm nauczycielom.

 1. W każdej grupieoprócznauczyciela,możebyćzatrudnionydodatkowopracowniknastanowiskupomocynauczyciela.
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy grup, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 3. Jednostka zajęć dydaktycznych w przedszkolu jest dostosowana do grupy wiekowej.
 4. Czas prowadzonych zajęć – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i określony według obowiązujących standardów i przepisów prawa oświatowego.

13. Jedną grupą wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, , oraz może być zatrudniona dodatkowo pomoc nauczyciela.

14. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej          i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu.

15. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego nauczyciela nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów; (z wyłączeniem spacerów wynikających z realizacji podstawy programowej);

16. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć wychowawczo - dydaktycznych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne,                    jest dostosowany do założeń programowych i katolickiego charakteru placówki. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

17. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę                 nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się
w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

18. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

 1. sale do zajęć dla poszczególnych grup;
 2. łazienki dziecięce;
 3. szatnie dziecięce;
 4. salę rekreacyjną;
 5. gabinet specjalisty (logopeda);
 6. salę teatralną;

19. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci
w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.

20. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

21. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.

22. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

Rozdział 2

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

                                

§ 13.1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych                               z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

 1. realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
 2. przestrzeganie liczebności dzieci w grupie;
 3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
 4. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
 5. wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
 6. spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
 7. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
 8. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
 9. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

4. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:

 1. dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
 2. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
 3. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

Rozdział 3

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 

§ 14. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach zgodnych                          z ramowym planem dnia poszczególnych grup. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce                    w grupie.

 1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać                            je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności                    za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem                          do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

3. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości                      co do stanu zdrowia dziecka, nauczycielka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym i pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki grupy, w takiej sytuacji również konieczne jest pisemne upoważnienie do odbioru dziecka.

5. W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 13 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.

6. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz numerem dowodu tożsamości.

 1. Osoba odbierająca w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.

8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).

9. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 1. W przypadku, gdy dobro i bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone, dyrektor ma obowiązek podjąć następujące działania:
  1. rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
  2. powiadomienie policji i MOPR-U z prośbą o wgląd w sytuację rodziny,
  3. wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 2. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola.
 4. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
 5. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 7. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne             z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 8. Za zgodą rodziców pielęgniarka lub inna osoba upoważniona przez dyrektora, ma prawo sprawdzić czystość głowy dziecka w celu wyeliminowania zarażenia wszawicą.
 9. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 10. Nauczycielka danej grupy ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 11. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

 

 

Rozdział 3

Organizacja zajęć dodatkowych

 

§ 15. 1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.              

 1. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola                   w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Zajęcia dodatkowe dla dzieci tj. katecheza, rytmika i język angielski, logopedia są finansowane z budżetu przedszkola.
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają               potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 5. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
  w zakresie obowiązków.
 6. Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział 4

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 16. 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega                   na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele wtrakciebieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadaniaz zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności logopeda, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
  w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

13. Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 5

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

§ 17. 1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 ust. 11.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:

a) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

c) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Rozdział 6

Pomoc materialna

 

§ 18. 1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 1. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje dyrektor.
  1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub nauczyciela, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

Rozdział 7

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

 

§ 19. 1.Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

 1. rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego;
 2. absencja dziecka trwa ponad 2 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
 3. gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;
 4. rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
 5. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust.1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.
 6. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 7. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym                               za potwierdzeniem odbioru
 8. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Organu Prowadzącego w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 9. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują
  w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 8

Budżet przedszkola.

 

§ 20. 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.

 1. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom działalności gospodarczej, gdyż stanowi statutową, niegospodarcza działalność Parafii  ( Dz. U. 2000 Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z odpłatności rodziców i dotacji
  z budżetu miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dotacja jest przekazywana na konto przedszkola i podlega kontroli oraz rozliczeniu wobec organu dotującego.
 4. Na działalność przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz dowolne datki rodziców.

Rozdział 9          

Zasady odpłatności za przedszkole

 

§ 21. 1. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie przedszkola.
 3. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 4. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych.
 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.

 

Rozdział 10

Współpraca przedszkola z rodzicami

 

§ 22 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.

2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.  

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań zależy od nauczyciela prowadzącego grupę oraz rodziców.

4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizację zebrań poszczególnych grup wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danej grupie oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Jasełka, Dzień Babci
i Dziadka, Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, wycieczki, imprezy plenerowe              i inne z udziałem rodziców;

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

7) udział w akcjach charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, czy karmy dla zwierząt itp.

§ 23. 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje spotkanie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych w celu:

1) zapoznania rodziców ze statutem przedszkola;

2) zapoznania z wychowawcami grupy;

3) zapoznania ze sposobami adaptacji dziecka w placówce,

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

2. W najmłodszej grupie wiekowej pierwszy dzień roku szkolnego dzieci spędzają                              w przedszkolu razem z rodzicami.

3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie
i rozwoju psychofizycznego dziecka.

4.. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

5. Wychowawcy grupy na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Nauczyciele grupy mogą organizować zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym zebraniu wychowawca grupy                          ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

7. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę
e-mailową.

                                                                  DZIAŁ IV

                                                   ORGANA PRZEDSZKOLA

 

       § 24. 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

3. Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole jest Prowincja Warszawska Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo z siedzibą w Warszawie,                                ul. Tamka 35, posiadająca osobowość prawną na mocy art. 8 ust 1 pkt.6 i 8 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP / Dz.U.Nr.29, poz.154/

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Kielcach

5. Przedszkolem kieruje Dyrektor powołany i odwołany przez Zgromadzenie.

 

                                                                 Rozdział 1

                                                       Dyrektor przedszkola

 

§ 25. 1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych                    i kadrowych,    i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.

2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

     a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających                  podnoszeniu jej jakości,

     b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,

c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,

d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,

e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,

f) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

g) przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag                ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,

 1. wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 2. koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie                           im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 3. współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola;

b) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;

d) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

e) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

f) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;

g) dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;

h) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

i) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;

 1. ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 2. dokonywanie oceny pracy nauczycieli;
 3. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 4. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 5. wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
  i administracji.

3. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

Rozdział 2

Rada pedagogiczna

 

§ 26. 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć                     i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,             w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 5. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 6. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
  1. zatwierdzenie planów pracy;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;
  6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
   w celu doskonalenia pracy przedszkola.
  7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;
   2. programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
   3. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
    1. przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;
    2. uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;
    3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
    4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
     a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
    5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Nauczyciele

 

§ 27. 1. Nauczycieli zatrudnia dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę.

2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z jego rodzicem w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2) włączania ich w działalność przedszkola.

5. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonej grupie opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
 3. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 5. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,

b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,

c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej                    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 1. właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 2. troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
 3. wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
 5. doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 6. organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
 7. rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
 9. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
 10. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
  i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
 11. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 12. aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
 13. przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
 14. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 15. czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 16. udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
 17. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

6. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.

7. Do zadań logopedy należy:

 1. prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;
 2. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;
 4. współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
 5. kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
 6. prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;
 7. prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.

8. Logopeda prowadzi dziennik zajęć.      

9. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

                                                                                    

§ 28.1.Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

2. Zasady etyki zawodowej oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

4. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

§ 29. 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

 1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
 2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;                 do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć             w danym miejscu;
 3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
 4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
 5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
  z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
 6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
 7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
 8. zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
 9. przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

2.   Za organizację   i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

3. Opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach dodatkowych sprawuje wychowawca lub osoba wskazana przez dyrektora.

 

Rozdział 2

Pracownicy niepedagogiczni

 

§ 30. 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

2. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji niepublicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.

3. Pracownicy niepedagogiczni w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających
w przedszkolu.

4. Do podstawowych obowiązków pracownika niepedagogicznego należy w szczególności:

1) przestrzeganie przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie

zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, oraz współpracownikami;

7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;

8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracownikom niepedagogicznym ustala dyrektor placówki.

 

§ 31. 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się               i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych   działań na terenie grupy;

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

11) przygotowanie nakrycia do posiłków;

12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                i ppoż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 32.1.Pracownicy niepedagogiczni przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;

5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

 

§ 33. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, nauczanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego w duchu wartości i zasad personalizmu chrześcijańskiego.

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które z dniem 1 września ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 1. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 2. przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami

współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

 1. traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
 2. szanowania poglądów i przekonań innych osób;
 3. aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
 4. słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
 5. szanowania wytworów pracy kolegów;
 6. szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 7. dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 8. sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
 9. nieoddalania się od grupy.

6. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o którym mowa w § 18.

7. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.

9. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

 

Rozdział 2

Nagrody i konsekwencje dyscyplinarne

 

§ 34. 1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora przedszkola;

 1. Dziecko ponosi konsekwencje za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

1) ustną uwagą nauczyciela;

2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
 2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli, którzy podejmują decyzję o:

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;

2) powiadomieniu rodziców dziecka;

     3) spotkaniu nauczycieli z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

 

§ 35. 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, przybory do mycia zębów (grupy 5                  i 6-latków), komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

DZIAŁ VII

RODZICE

 

Rozdział 1

Obowiązki rodziców

 

§ 36. 1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej;

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

6) opłaty rodziców są ustalane przez dyrektora i zależą od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. W uzasadnionych przypadkach mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności.

7) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

8) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

9) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

10) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;

11) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

12) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

13)przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;

14) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

15) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

16) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;

17) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne;

18) uczestniczenie w zebraniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole;

19) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

20) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

 

Rozdział 2

Prawa rodziców

 

§ 37. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;

5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi
z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danej grupie;

6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności
ze statutem przedszkola, Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego
oraz innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;

7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

9) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

10) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

11) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;

12) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.

3. Rodzice mają obowiązek:

 1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
 3. angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
 4. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

DZIAŁ VIII

REKRUTACJA

§ 38.1. Przedszkole jest placówką ogólnodostępną dla wszystkich dzieci, niezależnie od wyznania rodziców. Podstawą zgłoszenia dziecka jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

2. Przyjęcia dziecka do przedszkola dokonuje dyrektor. Przyjęcia dokonuje się na podstawie kolejności zgłoszeń.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci ma rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Przedszkole prowadzi wykaz dzieci przyjętych do placówki.

DZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników niepedagogicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

1) umieszczenie na stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 40. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

§ 41.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.

                                                                                  Dyrektor przedszkola